Metoder

Terapiformer & metoder


Jag använder mig av olika terapier och samtalsformer i ett samspel och anpassar dem efter dina behov samtidigt som vi tillsammans gör en bedömning av vad som kan hjälpa dig bäst. Nedan följer en kort beskrivning av olika metoder. Generellt integrerar jag även anknytningsteori (relationsmodeller) med dessa samtalsformer. Är du högkänslig? Högkänslighet är vanligt och ingen diagnos, men kan ibland skapa problem om man inte får lära sig hur man kan hantera det. Jag hjälper dig att förstå vad HSP (highly sensitive person) innebär och hur man kan ta hand om sig själv på bästa sätt.


Psykosyntes

"Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att ta kontroll över sina egna liv."                                      Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare


Psykosyntes är en praktisk och holistisk psykologi med ett själsligt perspektiv som omfattar hela människan: kropp, känsla, intellekt och själ. Grundsynen är att vi är unika varelser med vilja att verka och uttrycka vårt unika jag. Den har som mål att utveckla vår självkännedom, vår vilja och kärlek och det meningsfulla i våra liv och arbeten. Alla metoder och redskap inom psykosyntesen siktar till att träna tydlig kommunikation och skapa äkta relationer till sig själv och andra. 

Psykosyntesens uppgift är att stödja denna naturliga process genom att ge dig en möjlighet att utforska, upptäcka, acceptera och utveckla dina egna inre resurser. Huvudvikten ligger vid att stärka det friska hos individen och på tilliten till individens egen kraft. Vilja och eget ansvar är viktiga begrepp. Läs mer på https://www.psykosyntesakademin.se/


Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT är en vidareutveckling av KBT. Formen går ut på att vi människor lär oss att acceptera våra oönskade tankar och känslor istället för att undvika dem. Att försöka undvika och tränga bort det som egentligen är oundvikligt leder sällan till att det obehagliga försvinner. Istället för att förtränga kan vi träna oss i att förhålla oss friare till bl.a. våra tankar, acceptera dem (oavsett hur vi värderar dem) i syfte att inte låta oss styras av dem. Att se sig själv utifrån som betraktaren av det som sker istället för att låta sig invaderas. ACT använder språket för att avväpna, avdramatisera och betrakta de egna tankarna och känslorna som förslag, snarare än sanningar.


Compassion Focused Therapy (CFT)

(CFT) är en terapi med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistiska meditationer. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar. Man får lära sig ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra,  träna upp sin styrka för att kunna tolerera obehag, få förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Passar människor som är mycket självkritiska, oroliga och har dålig självkänsla, och dem som har stora prestationskrav och sällan känner sig nöjda. Sammanfattningsvis kan man säga att det passar alla eftersom vi är många som behöver träna oss i självmedkänsla.